Strefa dla Firm

  » regulamin
 
Regulamin

Regulamin serwisu.
Serwis społecznościowy polskiefirmy.net, dostępny pod adresem www.polskiefirmy.net , prowadzony jest przez Firmę Prospect. Siedziba firmy znajduje się w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Marusarzówny 10/11. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 633-212-34-86, Regon: 240777607.

SPIS TREŚCI


Art 1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego polskiefirmy.net znajdującego się pod adresem internetowym www.polskiefirmy.net . Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień

Art 2. DEFINICJE.

Administrator – właściciel serwisu umieszczonego pod adresem www.polskiefirmy.net

Polskiefirmy.net /Serwis - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest Firma Prospect. Siedziba firmy znajduje się w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Marusarzówny 10/11. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 633-212-34-86, Regon: 240777607.

Użytkownik – osoba prywatna lub Firma mająca aktywne konto w serwisie polskiefirmy.net

Konto – miejsce w serwisie polskiefirmy.net w którym każdy użytkownik po weryfikacji danych (wprowadzeniu loginu i hasła) ma możliwość do modyfikacji jak i wprowadzania swoich danych podanych przy rejestracji, a także edycji oraz usuwania i dodawania towarów, usług, ofert oraz innych danych zamieszczonych w serwisie.

Komentarz – pisemna opublikowana na łamach serwisu opinia na temat użytkownika lub jego towarów, usług, ofert której autorem jest inny użytkownik.


Abonament – płatna usługa określająca poziom uprawnień użytkownika oraz ilość ograniczeń na konkretne usługi zawarte w serwisie.

Wiadomości Prywatne – wiadomości wymieniane między użytkownikami serwisu w celach wyłącznie kontaktowych, informacyjnych.

Art 3. ZASADY OGÓLNE.

I. Przy pomocy Serwisu Użytkownik ma możliwość :

a) Zmiany danych wprowadzonych przy rejestracji konta.

b) Usuwania, dodawania, edycji towarów, usług, ofert oraz innych informacji których jest autorem i są zamieszczone w serwisie w ilości odpowiadającej ilości przewidzianej przez abonament którego jest właścicielem.

c) Korzystania z własnej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.nazwa.polskiefirmy.net

II. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu zabrania się:

a) używania wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, lub będących potocznie uważanych za obraźliwe,

b) obrażania innych użytkowników serwisu jak i osób nie związanych z serwisem,

c) działań, które w swych skutkach mogą przynieść szkody administratorom serwisu lub innym użytkownikom serwisu bądź osobom trzecim,

d) Umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

e) używania programów (botów) generujących zapytania do serwerów polskiefirmy.net

Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

III. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć oraz opisów produktów.

IV. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczana przez niego w serwisie.

Art 4. Rejestracja w Serwisie.

I. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: www.polskiefirmy.net/rejestracja.html

II. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna lub Firma, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

III. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Fakt wprowadzenia błędnych lub nieprawdziwych danych skutkuje natychmiastową blokadą konta.

IV. W przypadku zmiany jakichkolwiek z danych zawartych w profilu użytkownik ma obowiązek bezzwłocznej ich edycji po przez konto użytkownika.

V. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym polskiefirmy.net Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

VI. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z całą treścią regulaminu i akceptuje jego zawartość zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania.

VII. Rejestrując się w serwisie polskiefirmy.net Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

Art 5. Konto Użytkownika.

I. Użytkownik w serwisie polskiefirmy.net może posiadać nieograniczoną ilość kont.

II. Zabrania się przekazywania hasła do kont osobą trzecim.

III. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie jego właściciela.

IV. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) do momentu wyjaśnienia sytuacji.

V. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik będący jego właścicielem, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób lub Firm i na którym zamieszczane będą towary, usługii, oferty nie należące do właściciela konta.

Art 6. Wiadomości Prywatne.

I. Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

Art 7. Inne opłaty i usługi.

I. Korzystanie z podstawowego konta serwisu polskiefirmy.net jest bezpłatne.

II. Korzystanie z kont rozszerzonych jest dobrowolne płatne zgodnie z cennikiem.

III. Serwis polskiefirmy.net nie ponosi odpowiedzialności za:

a). Źle wpisaną treść sms lub numeru telefonu.

b).Problemy wynikłe ze złej pracy placówek nie związanych z serwisem w tym: banki, operatorzy telefonii komórkowej.

III.Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy.

Art 8. Ochrona danych.

I. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności Serwisu zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usługi.

II. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu), a po procesie pełnej aktywacji Usługobiorcy w Serwisie na udostępnianie ich Użytkownikom w postaci zredagowanej charakteryzującej Usługę.

Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania i uzupełniania. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Chyba że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi.>

Art 9. Ochrona prawno – karna.

I. Serwis jest wyłączną własnością Usługodawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie – “Prawa autorskiego”, “Prawa własności przemysłowej”, "Ustawy o ochronie baz danych" oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Złamanie w/w. postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

Art 10. Regulamin.

I.Akceptacja regulaminu serwisu polskiefirmy.net dostępnego pod adresem www.polskiefirmy.net/regulamin.html jest dobrowolna, a jego akceptacja oznacza bezwarunkową akceptację i przestrzeganie wszystkich artykułów.

II.Z serwisu korzystać mogą jedynie użytkownicy akceptujący regulamin i zobowiązujący się go przestrzegać.

III.Serwis polskiefirmy.net zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

IV.W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem polskiefirmy.net , a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


Art 11. Rezygnacja z serwisu.

Firma chcąca zrezygnować z współpracy z serwisem polskiefirmy.net nie musi podejmować żadnych czynności w tym zakresie gdyż po upływie okresu testowego konto, na którym nie został przedłużony okres abonamentowy automatycznie będzie miało zablokowaną możliwości dodawania ofert, usług czy też ogłoszeń bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. W przypadku rezygnacji z przedłużenia okresu abonamentowego dane firmowe wprowadzone uprzednio w profilu użytkownika w zakładce „Dane Firmowe” zostają w bazie danych serwisu polskiefirmy.net umożliwiając tym samym przeglądanie ich przez użytkowników serwisu. Usunięcie danych możliwe jest na wyraźną pisemną prośbę osoby, która je uprzednio wprowadziła.